Versionsnyheter

 • Ny funktion ‘Innerväggar’ för att få med påverkan av värmelagring i rumsskiljande väggar
 • Ny funktion ‘Sammansatt material’ för att göra en 3-dimensionell beräkning av materialegenskaperna för material bestående av både värmeisolering och reglar
 • Möjlighet att lägga in ‘Solceller’ i beräkningen och använda solel till byggnadens elförsörjning
 • Kunna använda ‘Uteluftsventiler’ för att förse byggnaden med uteluft vid frånluftsventilation och hålla undertrycket på en rimlig nivå
 • Nytt nyckeltal ‘Invändigt tryck’
 • Aktiverade resultatindikatorer sparas på användaren
 • Kompletterande avsnitt om materialegenskaper, konstruktioner och byggdelar i rapporten
 • Nytt steg i arbetsgången ‘Jämför’ – En jämförelse av energianvändningen för värme och el mellan olika byggnader i ett projekt genereras och kan skrivas ut
 • Toppeffekt el och värme tillagda som Nyckeltal
 • Välja om lufttäta mellanbjälklag ska användas i byggnaden
 • Modulen Catalog med möjlighet att anpassa egna kataloger att använda i projekt
 • Möjlighet att exportera resultatet till textfil för att undersöka vidare i Excel ex.
 • Utskrift av schema för användning och ventilationsaggregat i rapporten
 • Möjlighet att skriva över A-temp som genereras från 3D modellen och justera till exakt värde
 • Psi-värde och längder för köldbryggor genereras för källare
 • Nya värmepumpar från Bosch, IVT och Nibe i standardkatalogen
 • Fönster i standardkatalogen med solavskärmning enligt BEN
 • Fönster kan anges både som procentandel av fasad och som area
 • Möjlighet att ange ‘Övrig tid’ istället för veckodag vid uppbyggnad av schema för Användning och Ventilation
 • Generering av schema för användning och ventilation är kraftigt förbättrad med avseende på användarvänlighet och snabbhet
 • Möjlighet att välja från en dag till en annan vid generering av schema och ‘Timme från/till’ är ersatt med ‘Starttid/sluttid’ (klockslag)
 • Schemats årsvariation visas under ‘Detaljer’ med möjlighet att välja vilken vecka under året att visa
 • Snäppintervall 0,5 m i ‘Editera våningsplan’
 • Möjlighet att tilldela enskilda byggdelar annan konstruktion än den vald i typologin genom ‘Ändra enskilda byggdelar’
 • Kunna välja samma schema på både till- och frånluften
 • Engelsk version
 • Lägga till flera ventilationsaggregat med olika typer, egenskaper och driftschema
 • Funktion ‘Exportera till VIP-Energy’. Export av byggdelarnas area och konstruktion för vidare beräkning i VIP-Energy
 • Klimatfiler för 2018 och 2019 från Sveby/SMHI tillgängliga
 • ‘Kopia’ lägg till i namnet när ett föremål i katalogen kopieras
 • Möjlighet att skapa alternativ på typologi, användningsmall och ventilation vid ‘Skapa alternativä- ‘Alternativ’ läggs till i namnet på alternativet
 • Kunna beräkna med frånluftsvärmepump med gräns för lägsta avluftstemperatur
 • Ange ventilationsflöde på enheten l/s
 • Avluftstemperatur och rumstemperatur som indikatorer att använda i diagram för rapporten
 • Beräkna med källare
 • Koppling av bergvärmepump mot frånluftsåtervinning istället för bergkollektor
 • Dela byggnad med skrivrättigheter med annan användare
 • Skriver ut hur många timmar värmepumpen har varit ur drift pga hög/låg temperatur
 • Rapporten har kompletterats med indata för “Klimat”, “Byggnad”, “Uppvärmning”, “Kylning” och tabellen “Specifikation av energitillförsel
 • Nya indikatorer i kategorin “Elförsörjning” och “Processenergi”