Kundporträtt

AN-Profil är ett bolag som specialiserar sig på en hel rad tjänster inom energi. Företaget gör allt från energideklarationer och energiutredningar till energioptimering och inneklimat produkter. Med över tusen utförda uppdrag i bagaget så besitter företaget en gedigen erfarenhet inom området.

Erik Albertsson på AN-Profil, arbetar med energideklarationer av fastigheter för att föreslå åtgärder för energieffektivisering

“I det här arbetet är det svårt att få fram mätningar från kylanläggningar, det vill säga hur stort kylbehovet är i en byggnad” berättar Erik.

Erik använder därför nu BIM Energy för att modellera fastigheter med kylmaskin för att få underlag till energideklarationen.

“Som åtgärdsförslag till energideklarationer med frånluftsventilation använder jag funktionen att lägga in en frånluftsvärmepump för att beräkna energibesparingen.“

Innan Erik började använda BIM Energy fick han uppskatta och göra teoretiska beräkningar. “Bra att ha detta som dokumentation på var siffrorna kommer från” , säger Erik som nu kan visa beräkningen i BIM Energy ifall någon frågar.

Med BIM Energy är det snabbt att komma igång och programmet har flera smarta funktioner för att underlätta beräkningsarbetet. När Erik får frågan vilka funktioner han skulle vilja lyfta fram så ligger tyngdpunkten i att det är lätt och smidigt. Typologierna och konstruktionerna som ligger inlagt underlättar när man inte har fullständig kännedom/ritningar. Det är smidigt att ändra indatan, och man får snabbt en modell av fastigheten och se hur det påverkar resultatet.

“Det är kul att sätta sig med programmet” konstaterar Erik.

Linus Sandström är energiexpert på Bosyn Fastighetsbesiktningar i Umeå. I sin yrkesroll genomför han bland annat besiktningar av fastigheter som ligger till grund för energideklarationer.

“Jag arbetade tidigare med handberäkningar och andra beräkningsprogram, dock kräver många beräkningsprogram stora mängder indata innan man får ut en rapport. BIM Energys beräkningsresultat ger snabbt en energibalans som man kan redovisa” säger Linus.

Med BIM Energy tar han fram energiprofiler som han använder som underlag. Han kan även simulera utfallet med olika energieffektiviseringsåtgärder och på så sätt få högre träffsäkerhet i åtgärdsförslagen.“Det går snabbt och enkelt att bygga upp byggnaden i programmet genom att utgå från de förinlagda typologierna och därefter finjustera konstruktionerna” fortsätter han.

I BIM Energy finns en stor mängd värmepumpar från ledande leverantörer inlagda och redo att användas i beräkningen. Även värmepumpsberäkningen sker timme för timme med hänsyn till temperaturer på varma och kalla sidan.

Det underlättar för Linus som också påpekar att åtgärdsförslag gällande värmepump är vanligt. Han använder också BIM Energy till att simulera åtgärder på ventilationen och beräkna med balanserade ventilationsflöden. “Att det är ett validerat, dynamiskt program som beräknar känns tryggt.” avslutar Linus.

Kraftringen är ett energibolag som ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby, Lomma. De använder BIM Energy för att göra beräkningar för deras fjärrvärmekunder. Det kan ex. vara att beräkna fastigheternas värmeeffektbehov vid byte av värmeväxlare eller att simulera ventilationen i byggnaden för att beräkna hur mycket energi de kan spara genom att installera frånluftsåtervinning.

De använder även BIM Energy vid kontrollberäkningar då de jämför förbrukningen mot energistatistik för att på så vis kunna utreda en avvikande energiförbrukning.

Jon Svärd på Kraftringen berättar på vilket sätt BIM Energy underlättar hans dagliga arbete.

“Tidigare gjordes de här beräkningarna manuellt i Excel så vi sparar mycket tid när vi slipper den extra handpåläggningen.”

Han anser att programmet är användarvänligt, logiskt och att det ger honom en bättre överblick över fastigheten han arbetar med.

“Komfortkyla i bostäder är inte så lätt att räkna på för hand eftersom det inte finns erfarenhetsvärden på samma sätt som det finns för värme”, säger han. “Därför är BIM Energy bra för att modellera fastigheten och kunna utläsa kylbehovet.“

“Nu går det inte bara mycket snabbare att utföra beräkningar utan det är också exaktare.”

Skövde kommun, med energistrategen Ludvig Isaksson i spetsen, sitter på ett fastighetsbestånd på en halv miljon kvadratmeter skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsfastigheter.

Med BIM Energy gör de förstudier och utredningar på sina byggnader för att se hur mycket energi de kan spara. BIM Energys lättanvända användargränssnitt går det smidigt att beräkna utan att behöva kalla in konsulter, vilket passar Skövde kommun utmärkt för att de vill kunna utföra arbetet in-house.

Att BIM Energy är så enkelt utformat och med en tydlig arbetsgång är något som Ludvig uppskattar. “Det möjliggör att även personer som arbetar med driften av fastigheterna och som vanligtvis inte arbetar med energiberäkningar, kan använda programmet och testa åtgärdsförslag” säger han.

Ludvig berättar att de börjar med att modellera byggnaden i BIM Energy för att få fram beräknad energianvändning. “Modellerandet går på minuter istället för timmar” säger Ludvig. Med BIM Energys 3D vy kan de jämföra den virtuella modellen med ett foto av dess förlaga för att se så allt stämmer. Modellens förbrukningsresultat jämför de sedan med den verkliga förbrukningen varefter de justerar modellen så att den stämmer överens med verkligheten.

Därefter lägger de in åtgärder i programmet. Åtgärderna kan vara allt från att ändra ventilationsflöde, byta fönster till att tilläggsisolera. Energibalansen ändras därefter och utfallet blir lätt att analysera. Detta ger en helhetsbild då de kan jämföra både före och efter till exempel ett fönsterbyte för att se om det är värt det. Slutligen görs lönsamhetsberäkningar för att avgöra vilka åtgärder de vill gå vidare med.

“Är det kallt i undervisningssalarna är det enkelt att simulera byggnaden för att se vad som behöver åtgärdas, och med det har vi en dokumenterad modell som vi kan gå tillbaka till” avslutar Ludvig.

Rasmus Strandgren är energiingenjör på Caverion och jobbar med fastighetsteknik som värmesystem och ventilationssystem. Gör beräkningar av nuläget och föreslår energieffektiva åtgärder.

Vad använder du BIM Energy till?

Simulerar byggnader enkelt och snabbt för att träffsäkert få ett grepp om nuläget/börläget och sedan beräkna energieffektiviseringsåtgärder som att t ex förnya ventilation eller installera värmepumpar. BIM Energy används för att ta fram offerter på installationer och kunderna uppskattar den högre detaljeringsgraden i offerterna.

Vilka fördelar har BIM Energy?

Enkelt och snabbt att simulera byggnader även med lite mer komplicerad geometri. Stor värmepumpskatalog och att det även går att simulera värmepumpar som inte finns i katalogen om man har provningsdata. Ventilationen går att definiera själv och få till även gamla och udda ventilationsaggregat.

Rasmus uppskattar också att det hålls webinarer där man kan lära sig mer om hur man använder programmet och att support alltid finns till hands.

“Det går enkelt och snabbt att få ett helhetsgrepp om fastighetens energiprestanda” avslutar Rasmus.

Familjebostäder i Göteborg är anslutet till Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att de är fast beslutna att minska sin energianvändning med 30 % till 2030. Inom organisationen drivs projekt där man tittar på åtgärder som tilläggsisolering, byte av pumpar och fläktar, fönsterbyten med mera för att nå målet.

Enligt Lina Saleh, Energiingenjör, är potentialen i att använda ett energiberäkningsprogram som BIM Energy att besparingar kan beräknas så att de mest effektiva och lönsamma åtgärderna genomförs och att man minskar risken för att göra fel åtgärder som senare visar sig mindre effektiva.

Familjebostäder kommer under hösten börja använda BIM Energy för att utvärdera åtgärder i sitt fastighetsbestånd och hoppas på så sätt få bättre underlag för investeringar.

Vårt uppdrag är att optimera och förbättra energisparandet över hela världen genom att tillhandahålla enkla att använda verktyg som gör uttömmande beräkningar

Peter Möllerberg är certifierad energiexpert och driftingenjör på Climat80 Gruppen i Malmö.
Han använder BIM Energy i sitt arbete med energideklarationer åt Climat80s kunder som är
alltifrån fastighetsägare av bostäder till skolor.

Tidigare utförde Peter arbetet i Excel och gjorde manuella beräkningar för att beräkna
energibesparing av olika energieffektiviseringsåtgärder. Nu görs dessa beräkningar i BIM
Energy istället. ‘I BIM Energy går det snabbt att modellera upp byggnaden vilket är en stor
fördel, och man kan se en bild av byggnaden som beräknas’ säger Peter. “Det går enkelt att
modellera även mer komplexa fastigheter”.

Peter använder även applikationen för att modellera byggnaden och kunna spåra avvikelser
genom att jämföra uppmätt med beräknad energianvändning.

För Peter är det en trygghet att använda programmet för att eliminera logiska fel som annars kan vara svåra att själv upptäcka vid manuell beräkning. “Det är positivt att energibalansen i programmet tar hänsyn till hur olika indata i modellen påverkar varandra, såsom ex. internlasters påverkan på värme- och kylbehovet” avsluter Peter.

Nils Cnattingius och Jonas Larsson arbetar bland annat med projekt för utbyte av uppvärmningssystem och använder BIM Energy för att utvärdera olika konfigurationer.

Byggnadsmodellerna skapas snabbt med hjälp av katalogens konstruktioner och modellen kalibreras mot verklig förbrukning för att sedan gå vidare med olika simuleringar av uppvärmningssystemet.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

”Att det är snabbt, både att skapa modeller och beräkna olika scenarier. Vi har tidigare arbetat i andra energiberäkningsprogram och det har tagit för lång tid för den här typen av uppdrag. Även tidigare använt excelberäkningar men då missar man sol och vindpåverkan samt tröghet i byggnaden och det blir komplicerat med installationer. ”

Värmepumpsdelen uppskattas särskilt med den stora katalogen med värmepumpar samt att man kan skapa nya värmepumpsmodeller från datablad. Det går att kan kombinera olika värmepumpar smidigt och möjligheten att definiera stopptider och ackumulatortankar uppskattas.

”När det gäller klimatskalet kan man enkelt gör beräkningar av t ex hur mycket isolering som är lönsamt att lägga till, man får snabba svar” menar Nils.

Hur har ert arbetssätt förändrats sedan ni började använda programmet?

“Vi har utfört fler av den här typen av uppdrag mot tidigare eftersom det går fortare och det blir billigare för kunden.”

 

För att boka en visning av programmet

få hjälp att komma igång, eller om ni har andra frågor, kontakta oss.

  • +46 (0)40-53 01 95
  • support.bimenergy@strusoft.com

Anmäl dig till BIM Energys nyhetsbrev